نخستین پایگاه تخصصی شنای همگام با شعار شنای همگام برای همگان بزودی رونمایی خواهد شد

ایجاد غروب خورشید توسط DreamScape و ۳dsmax به همراه امکان رندر مناظر خشکی و دریایی و آسمان و ابر و و نوربیرون و ...