شما اینجا هستید

برخی از روبات ها

روبات های انسان نما(humanoid robots)

روبات های جنگجو(Fighting Robots)

روبات های مار(Snake Robots)

روبات اجتماعی(Swarm Robots)

روبات های کروی(Sphere Robots)

نانوروبات ها(Nano Robots)

تعداد مشاهدات مطلب: 
۱۱۷۸