شما اینجا هستید

مکانیک روبات ها

مکانیک اولین بخش اصلی یک روبات به شمار می رود . بخش های مکانینی یک روبات ، در حقیقت مانند اعضای بدن انسان شامل دست و پا است که برای انجام فرمان های صادر شده از مغز انسان به کار می روند. یک روبات نیز بدون وجود بخش مکانیکی ، قادر به انجام هیچ کاری نیست.

مکانیک، علم گسسترده ای است که به بررسی نیروهای وارد بر سیستم، گشتاور اعمالی، شتابها و سرعتهای ناشی از آنها می پردازد. با این رویکرد می توان علم مکانیک را به دو بخش کلی استاتیک و دینامیک تقسیم کرد. علم استاتیک بخش هایی از روبات را بررسی می کند که روبات ثابت است و حرکتی ندارد و امام علم دینامیک، سیستم روبات را در حالت حرکت تحلیل می کند.

تعداد مشاهدات مطلب: 
۱۴۳۹