شما اینجا هستید

واژه های کلیدی

کاراندازها: Actuators

درجه آزادی: Degree of Freedom-DOF

چرخ دنده ساده: Spur Gear

چرخ دنده مارپیچ: Helical Gear

چرخ دنده مخروطی: Bevel Gear

چرخ دنده حلزونی: Worm Gear

رک و پینیون: Rack and pinion

یاتاقان ساچمه ای: Ball Bearing

یاتاقان غلتکی: Roller Bearing

یاتاقان ساچمه ای کفی: Thrust Ball Bearing

یاتاقان غلتکی کفی: Roller Thrust Bearing

یاتاقان مخروطی: Taper Roller Bearing

روبات با چرخ چند جهته: Omni-Wheel Robot

روبات غیر هولونومیک: Non-Holonomic Robot

روبات هولونومیک: Holonomic Robot

تعداد مشاهدات مطلب: 
۱۵۸۶