شما اینجا هستید

الکترونیک روبات ها

الکترونیک به عنوان دومین بخش اصلی یک روبات ، در حقیقت رابط میان بخش کنترلی و بخش های مکانیکی روبات است. المان ها یا همان قطعات الکترونیکی در روبات ها مشابه اعصاب بدن انسانند که فرمان های مغز را به ندام ها می رسانند.

تعداد مشاهدات مطلب: 
۱۲۸۰