شما اینجا هستید

مقاومت

بطور کلی در مورد مقاومت می توان گفت:

- میزان مقاومت در برابر عبور جریان را نشان می دهد.

- جزو خواص ذاتی جسم به شمار می رود و به جریان یا اختلاف پتانسیل بستگی ندارد.

- بر حسب اهم Ω اندازه گیری می شود.

- در معادلات با R نشان داده می شود.

- اهم متر (وسیله اندازه گیری مقاومت) به صورت موازی به دو سر مقاومت وصل می شود.

 

مقاومت به عنوان المان الکتریکی: مقاومت برای محدود کردن جریان الکتریکی به کار می رود.

نحوه ی خواندن مقدار مقاومت:

مقاومت بر حسب اهم اندازه گیری می شود و با نماد Ω نشان داده می شود. برای مقاومت های زیاد از نماد های kΩ کیلو اهم و MΩ مگا اهم استفاده می شود.

مقادیر مقاومت ها معمولا توسط نوارهای رنگی روی آن ها نمایش داده می شوند و هر رنگ نشان دهنده ی یک عدد است:

مشکی(۰)  قهوه ای(۱)  قرمز(۲)  نارنجی(۳)  زرد (۴)  سبز(۵)  آبی(۶)  بنفش(۷)  خاکستری(۸)  سفید(۹)

بیشتر مقاومت ها دارای ۴ نوار رنگی اند.

 دو نوار اول و دوم ، نشان دهنده رقم های اول و دوم مقدار مقاومت از چپ به راست است

نوار سوم تعداد صفر هایی است که باید بعد از این دو رقم قرار داده می شود

نوار چهارم، ضریب خطای مقاومت را نمایش می دهد.

(۱۰ به توان رقم سوم) ×(رقم دوم)(رقم اول)

اگر نوار چهارم وجود داشته باشد میزان خطا از رنگ های زیر بدست می آید :

نقره ای(۱۰%±) طلایی (۵%±)  قرمز(۲%±)   قهوه ای(۱%±)

اگر نوار چهارم وجود نداشت میزان خطا برابر ۲۰%± خواهد بود.

مثال:

رنگ های مقاومتی از چپ به راست عبارت است از قرمز- بنفش- زرد- طلایی)

۲۷۰۰۰۰-(۲۷۰۰۰۰×%۵)=۲۵۶۵۰۰
۲۷۰۰۰۰+(۲۷۰۰۰۰×%۵)=۲۸۳۵۰۰

مقاومت عددی بین دو عدد ۲۵۶۵۰۰  و ۲۸۳۵۰۰ خواهد بود.

ترکیب مقاومت هادر مدار:

ترکیب موازی:

 ترکیب سری:

توجه: همواره مقاومت معادل مقاومت های موازی، کمتر از مقدار مقاومت تک تک آنهاست. ولی مقاومت معادل مقاومت های سری، از مقاومت تک تک آنها بیشتر است.

تعداد مشاهدات مطلب: 
۲۴۹۴