شما اینجا هستید

انواع متغیر تصادفی

پیغام خطا

 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line ۶۸۸ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line ۶۹۱ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line ۶۹۲ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line ۶۹۳ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line ۶۹۶ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line ۶۹۸ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line ۳۰۰ of /home/iraniane/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line ۳۰۱ of /home/iraniane/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line ۳۰۹ of /home/iraniane/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line ۳۱۶ of /home/iraniane/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_settings_initialize() (line ۷۹۲ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).

متغیر های تصادفی براساس مقادیری که می توانند اختیار کنند به دو دسته تقسیم می شوند:

۱- متغیرهای تصادفی گسسته

۲- متغیرهای تصادفی پیوسته

متغیر تصادفی گسسته

تعریف: متغیر تصادفی (X) را گسسته گویند ، هرگاه تعداد مقادیری که می تواند اختیار کند متناهی یا نامتناهی شمارش پذیر باشد.

متغر تصادفی پیوسته

تعریف: متغیر تصادفی (X) را پیوسته گویند ، هرگاه مقادیری که می تواند اختیار کند از یک مجموعه نامتناهی (زمان، مکان و ...)باشد به عبارت دیگر مقادیر متغیر تصادفی پیوسته (X) در یک فاصله یا بازه قرار دارد.

موضوع: 
تعداد مشاهدات مطلب: 
۴۳۱۹