شما اینجا هستید

ولتاژ و جریان در حالت سری

ولتاژها در المانهایی که به صورت سری وصل شده اند با هم جمع می شوند. جریان عبوری از این المان ها با هم برابر است.

برای مثال در شکل زیر ولتاژ دو سر مقاومت ۴ ولت و ولتاژ دو سر لامپ ۲ ولت است. در نتیجه ولتاژ کلی باتری ۶v=۲v+۴v و جریان عبوری از تمام قسمت ها، شامل باتری، مقاومت و لامپ، برابر ۲۰ mA خواهد بود.

تعداد مشاهدات مطلب: 
۲۶۱۹