شما اینجا هستید

ولتاژ و جریان در حالت موازی

ولتاژ در تمام المان ها که به صورت موازی وصل شده اند، یکی خواهد بود و جریان های عبوری از این المان ها با هم جمع می شوند.

برای مثال در شکل زیر، مقاومت و لامپ ، برابر ۶v خواهد بود با توجه به اینکه جریان عبوری از مقاومت برابر ۳۰ mA و جریان عبوری از لامپ برابر ۶۰ mA است ، مجموع جریان عبوری از باتری ۹۰ mA خواهد بود.

تعداد مشاهدات مطلب: 
۲۵۱۸