شما اینجا هستید

زیست شناسی

در این بخش با مباحث زیر آشنا خواهیم شد:

مولکول های زیستی

درون سلول

سازمان بندی سلول ها

تغذیه و گوارش

تبادل گازها

گردش مواد

تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زائد

حرکت

ایمنی بدن

دستگاه عصبی

حواس

هورمون ها و دستگاه درون ریز

ماده ی ژنتیک

کروموزوم ها و میتوز

میوز و تولید مثل جنسی

ژنتیک و خاستگاه آن

تولید مثل گیاه

رشد و نمو در گیاهان

تولید مثل و رشد و نمو جانوران

پروتئین سازی

تکنولوژی زیستی

پیدایش و گسترش زندگی

تغییر و تحول گونه ها

ژنتیک جمعیت

پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی

رفتار شناسی

شارش انرژی در جانداران

ویروس هاو باکتری ها

آغازیان

قارچ ها

تعداد مشاهدات مطلب: 
۱۴۹۳